Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.carpro.cz Provozovatel Dalibor Šíma ,Prostějovská 371, Tovačov PSČ: 751 01, identifikační číslo: 65165110

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Magistrát města Přerova

Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího, výše uvedené společnosti Dalibor Šíma /dále prodávající/ a kupujícího. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.carpro.cz

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Kupujícím podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž součástí je sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument Způsob dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, že na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

I.Sdělení před uzavření smlouvy

Prodávající sděluje že :

Kupní smlouva je uzavřena objednáním zboží a odsouhlasením všeobecných podmínek.

a)náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby

b)požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu v případě požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c)prodávající neuzavírá smlouva jejichž předmětem je opakované plnění a smlouvy na dobu neurčitou

d)ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH,včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

e)v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit(není-li uvedeno jinak a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží jde-li o

1.kupní smlouvu, ode dne převzatí zboží

2.smlouvu , jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

Přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti : Dalibor Šíma ,Prostějovská 371, 751 01 Tovačov,.

f) spotřebitel /kupující/ nemůže odstoupit od smlouvy:

1.o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

2.o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během této lhůty pro odstoupení od smlouvy

3.o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo po jeho osobu

4.o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží,které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

5.o opravě nebo úpravě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů za akční sadu výrobků.

6.o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

7.o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal

8.o dodávce novin, periodik nebo časopisů

9.o dopravě nebo využití volného času pokud podnikatel tato plnění poskytuje

10.o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě, odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

Smlouva/objednávka/, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávájícího, přičemž registrovaní uživatelé www.carpro.cz mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu

II. Smlouva, uzavření, náležitosti

Návrhem kupní smlouvy je umístění zboží prodávajícím na jeho stránky.Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícího a přijetím této objednávky www.carpo.cz po zvolení dopravy a způsobu úhrady .Uzavření smlouvy s prodávajícím neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný email.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu..

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě včetně dokladů které se k věci vztahují, nabýt k němu vlastnické právo .Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu.

Kupující se stane vlastníkem úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, tentýž následek nastane, nepřevezme-li kupující věc, ač mu prodávající umožnil nakládat.

Povinnosti prodávajícího .

-prodávající splní povinnost předat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

-Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.V případě dodání většího množství zboží než bylo ujednáno, je KS uzavřena i na toto přebytečné množství, pokud je kupující bez zbytečného odkladu neodmítne.

-má-li prodávající věc odeslat ,odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit pravá z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Pokud však dopravce určil prodávající je věc kupujícímu odevzdána až předáním dopravce.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vada v dokladech nutných pro užívání věci.

Kupující věc prohlédne neprodleně po přechodu nebezpečí škody na věci, přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada , kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.

III. Platební podmínky

Prodávající akceptuje :

Platbu předem bankovním převodem

Dobírkou

Ceny uvedené na webových stránkách www.carpo.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

IV. Dodací podmínky

.osobní odběr

- zaslání prostřednictvím přepravní služby České pošty dle platného ceníku

Není-li určeno jinak,dopravu zboží hradí kupující.

Kupující je povinen při dodání zboží zkontrolovat stav zásilky podle přepravního listu pokud je zásilka poškozená, neúplná je oprávněn její převzetí odmítnout. Pokud takovou zásilku převezme, je povinen poškození uvést do předávacího protokolu přepravce, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento ihned zaslat prodávajícímu .Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci

V. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupující, že věc při převzetí nemá vady zejména, že v době, kdy kupující věc převzal :

a)má věc vlastnosti, které se strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné

b) věc se hodí účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c)věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

d)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzatí, má se za to,že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto právo se nepoužije - u věci prodávané za nižší cenu na vady, pro kterou byla nižší cena ujednána

-na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

-u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebené, kterou věc měla při převzetí kupujícím

-vyplývá-li to z povahy věci

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách www.carpro.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

Záruční doba běží ode dne odevzdání věci kupujícímu byla-li věc odeslána, běží ode dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci nakupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden v záručním listu a zároveň na www.carpro.cz, případně prostřednictvím zákaznické linky klientského centra prodávajícího na telefonu +420 777 959 333, kde si zároveň domluví způsob předání výrobku k reklamačnímu řízení a kde Kupujícímu operátor poradí jak postupovat.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Poškození věci – podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b)na odstranění vady opravou věci

c)na přiměřenou slevu z kupní ceny

d) odstoupit od smlouvy

kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.

To neplatí, žádal li kupující opravu vady, která se ukáže být neopravitelná. Neodstraní-li prodávající v přiměřené lhůtě vady nebo kupujícímu oznámí, že vady neodstraní, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Vada věci – nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy ,má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li kupující vadu včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit.

IV. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů.

Lhůta podle první věty běží ode dne uzavření smlouvy (u smluv o poskytování služeb, to však neplatí v případě smlouvy o poskytnutí služby (služba instalace výrobku u kupujícího nebo jakékoli placené služby poskytované Prodávajícím), jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; kupující tímto bere na vědomí upozornění prodávajícího, že v takovém případě nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy), a jde-li o

a)kupní smlouvu, ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním)

b)smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo

c)smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Odstoupení od smlouvy lze provést telefonicky,e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího: Dalibor Šíma Prostějovská 371 751 01 Tovačov.

Důsledky odstoupení od smlouvy :

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel a to na své náklady. Zboží bude úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal, pokud možno v originálním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení

Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 –ti dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ)::

a. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory, zubní kartáčky, sluchátka),

g. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

l. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména z.č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující dává prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

V případě, že se spotřebitel jakožto kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy www.carpro.cz

v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.carpro.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky

 

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.