Výrobci

Newsletter

Head-up displej HUD 01 Zobrazit v plné velikosti

Head-up displej HUD 01

Univerzální "Head-up display" - prvek aktivní bezpečnosti, snižuje pravděpodobnost nehody, zrcadlově zobrazuje otáčky a rychlost vozidla na čelním skle, podobný systémům známým z

Více informací

5LQ0000101

Dostupnost: Produt bude expedován do 7 dnů

750 Kč

Head-up displej HUD 01 <p style="text-align: justify;">Univerz&aacute;ln&iacute; <strong>&quot;Head-up display&quot;</strong> - prvek aktivn&iacute; bezpečnosti, snižuje pravděpodobnost nehody, zrcadlově zobrazuje ot&aacute;čky a rychlost vozidla na čeln&iacute;m skle, podobn&yacute; syst&eacute;mům zn&aacute;m&yacute;m z luxusn&iacute;ch vozidel, umožňuje řidiči hledět vpřed na cestu během sledov&aacute;n&iacute; &uacute;dajů, kter&eacute; se zobrazuj&iacute; v jeho&nbsp;zorn&eacute;m poli.</p><p style="text-align: justify;">Během j&iacute;zdy vysokou rychlost&iacute; např&iacute;klad v noci, pohled řidiče směrem dolů na př&iacute;strojov&yacute; panel způsob&iacute;, že vozidlo projde velkou vzd&aacute;lenost (při 90 km/h je to neuvěřiteln&yacute;ch 50 metrů za 2 sekundy), aniž by měl řidič možnost zareagovat v př&iacute;padě, že se vyskytne nehodov&aacute; situace. Na prevenci těchto nebezpečn&yacute;ch situac&iacute;, jsou někter&eacute; luxusn&iacute; vozidla vybaven&aacute; syst&eacute;mem HUD displejem, kter&yacute; prom&iacute;t&aacute; důležit&eacute; informace (hlavně rychlost) na čeln&iacute; sklo řidiče do v&yacute;&scaron;ky pohledu, což umožn&iacute;, že řidič nemus&iacute; klopit zrak na př&iacute;strojov&yacute; panel a tak minimalizuje čas, když vozidlo a prostor před n&iacute;m nen&iacute; kontrolov&aacute;n. Takov&eacute; ře&scaron;en&iacute; snižuje pravděpodobnost nehody. Dal&scaron;&iacute; v&yacute;hodou je lep&scaron;&iacute; kontrola rychlosti vozidla v měřen&yacute;ch &uacute;sec&iacute;ch, kdy m&aacute; řidič &uacute;daj o rychlosti neust&aacute;le před očima v zorn&eacute;m poli.</p><p style="text-align: justify;">Zař&iacute;zen&iacute; je nap&aacute;jeno a čte &uacute;daje z diagnostick&eacute; z&aacute;suvky vozu OBD II. Instalace a nastaven&iacute; mohou b&yacute;t provedeny v průběhu 3 minut. HUD Displej se um&iacute;st&iacute; na př&iacute;strojovou desku, a polož&iacute; se na protiskluzovou podložku, př&iacute;padně se upevn&iacute; oboustrannou 3M lep&iacute;c&iacute; p&aacute;skou (nen&iacute; souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;). V př&iacute;padě použit&iacute; bez reflexn&iacute; f&oacute;lie, doporučujeme um&iacute;stit displej co nejbl&iacute;že k čeln&iacute;mu sklu, č&iacute;mž se minimalizuje st&iacute;n zobrazovan&yacute;ch č&iacute;slic. Pro &uacute;pln&eacute; odstraněn&iacute; st&iacute;nu č&iacute;slic na čeln&iacute;m skle je třeba nalepit na vnitřn&iacute; stranu čeln&iacute;ho skla reflexn&iacute; f&oacute;lii. HUD displej je připojen kabelem k diagnostick&eacute; z&aacute;suvce vozidla.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Vlastnosti HUD 01:</strong></p><ul> <li style="text-align: justify;">zobrazen&iacute; &uacute;dajů: aktu&aacute;ln&iacute; rychlost a ot&aacute;čky motoru</li> <li style="text-align: justify;">jednotky rychlosti: km/h</li> <li style="text-align: justify;">jednotky ot&aacute;ček: v 1000/min</li> <li style="text-align: justify;">světeln&yacute; senzor: jas displeje se přepne v z&aacute;vislosti na okoln&iacute;m osvětlen&iacute;</li> <li style="text-align: justify;">použit&iacute; pro vět&scaron;inu osobn&iacute;ch vozidel (s diagnostickou z&aacute;suvkou OBD II)</li> <li style="text-align: justify;">podpora vozidel se syst&eacute;mem START/STOP</li> <li style="text-align: justify;">použit&iacute; bez, nebo s reflexn&iacute; f&oacute;li&iacute; (v balen&iacute;)</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>Pozn.</strong></p><ul> <li style="text-align: justify;">Je třeba si předem ověřit typ diagnostick&eacute; z&aacute;suvky ve vozidle, OBD II se začala použ&iacute;vat přibližně od roku 2002 (v z&aacute;vislosti na v&yacute;robce). Star&scaron;&iacute; diagnostick&aacute; z&aacute;suvka OBD podporov&aacute;na nen&iacute;! (fyzicky je ale shodn&aacute; s OBD II).</li> <li style="text-align: justify;">Reflexn&iacute; f&oacute;lie nem&aacute; certifik&aacute;t pro použit&iacute; na silničn&iacute;ch komunikac&iacute;ch.</li> <li style="text-align: justify;">Při prvn&iacute;m použit&iacute; ve vozidle a při změně vozidla třeba prov&eacute;st reset zař&iacute;zen&iacute; (viz n&aacute;vod)</li></ul><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
750 Kč

Univerzální "Head-up display" - prvek aktivní bezpečnosti, snižuje pravděpodobnost nehody, zrcadlově zobrazuje otáčky a rychlost vozidla na čelním skle, podobný systémům známým z luxusních vozidel, umožňuje řidiči hledět vpřed na cestu během sledování údajů, které se zobrazují v jeho zorném poli.

Během jízdy vysokou rychlostí například v noci, pohled řidiče směrem dolů na přístrojový panel způsobí, že vozidlo projde velkou vzdálenost (při 90 km/h je to neuvěřitelných 50 metrů za 2 sekundy), aniž by měl řidič možnost zareagovat v případě, že se vyskytne nehodová situace. Na prevenci těchto nebezpečných situací, jsou některé luxusní vozidla vybavená systémem HUD displejem, který promítá důležité informace (hlavně rychlost) na čelní sklo řidiče do výšky pohledu, což umožní, že řidič nemusí klopit zrak na přístrojový panel a tak minimalizuje čas, když vozidlo a prostor před ním není kontrolován. Takové řešení snižuje pravděpodobnost nehody. Další výhodou je lepší kontrola rychlosti vozidla v měřených úsecích, kdy má řidič údaj o rychlosti neustále před očima v zorném poli.

Zařízení je napájeno a čte údaje z diagnostické zásuvky vozu OBD II. Instalace a nastavení mohou být provedeny v průběhu 3 minut. HUD Displej se umístí na přístrojovou desku, a položí se na protiskluzovou podložku, případně se upevní oboustrannou 3M lepící páskou (není součástí balení). V případě použití bez reflexní fólie, doporučujeme umístit displej co nejblíže k čelnímu sklu, čímž se minimalizuje stín zobrazovaných číslic. Pro úplné odstranění stínu číslic na čelním skle je třeba nalepit na vnitřní stranu čelního skla reflexní fólii. HUD displej je připojen kabelem k diagnostické zásuvce vozidla.

Vlastnosti HUD 01:

  • zobrazení údajů: aktuální rychlost a otáčky motoru
  • jednotky rychlosti: km/h
  • jednotky otáček: v 1000/min
  • světelný senzor: jas displeje se přepne v závislosti na okolním osvětlení
  • použití pro většinu osobních vozidel (s diagnostickou zásuvkou OBD II)
  • podpora vozidel se systémem START/STOP
  • použití bez, nebo s reflexní fólií (v balení)

Pozn.

  • Je třeba si předem ověřit typ diagnostické zásuvky ve vozidle, OBD II se začala používat přibližně od roku 2002 (v závislosti na výrobce). Starší diagnostická zásuvka OBD podporována není! (fyzicky je ale shodná s OBD II).
  • Reflexní fólie nemá certifikát pro použití na silničních komunikacích.
  • Při prvním použití ve vozidle a při změně vozidla třeba provést reset zařízení (viz návod)